Theatre News

VACANCY - Facilities Manager
VACANCY - Facilities Manager
 
As Malta’s national theatre, the Manoel Theatre is to entertain, inform and educate, thereby enriching the cultural life of the audience as well as to provide a platform for artists to excel in their talents. It is committed to the presentation of quality artistic productions, to the creation of new audiences for music and drama genres, and to provide a principal platform for local and international artists.
 
The Manoel Theatre is seeking to recruit a Facilities Manager.

Reporting to the Chief Operations Officer (COO), or the Chief Executive Officer in the absence of the COO, the chosen candidate will be responsible to:
 
 • Carry out maintenance and restoration of the Theatre’s infrastructures to ensure preservation of the Theatre as a building of historical importance.
 • Ensure all health, fire and safety measures are implemented and enforced according to law and regulation.
 • Oversee the security team to ensure secure premises.
 • Create a preventive maintenance schedules for all the plant equipment and machinery.
 • Look after the maintenance of the utilities (electricity, water etc).
 • Keep abreast of all the relevant standards with which the theatre has to abide.
 • Oversee the cleaning of premises.
 • Overseeing the tender processes relating to premises.
 • Manage projects relating to premises (upgrade, acquisition, refurbishment).
 • Build and maintain relations with other Government Entities such as the Planning Authority and Superintendence of Cultural Heritage.
 • Liaise with Senior Manager – Productions and Events in terms of scheduling or any other requirements (events/space bookings) and to coordinate works appropriately.
 • Work on other related areas as directed by the Chief Executive Officer.
 
The successful candidate must have:
 
A recognised Master’s qualification at MQF Level 7 (subject to a minimum of 60 ECTS/ECVET credits, or equivalent, with regard to programmes commencing as from October 2008) in Mechanical and/or Electrical Engineering, Management or a comparable professional qualification, plus one (1) year relevant work experience.

OR

A recognised Bachelor’s qualification at MQF Level 6 (subject to a minimum of 180 ECTS/ECVET credits, or equivalent, with regard to programmes commencing as from October 2003) in Mechanical and/or Electrical Engineering, Management or an appropriate, recognized, comparable qualification, plus four (4) years relevant work experience.      
 
The selected candidate will be required to work flexible hours (including evenings, weekends and public holidays).
 
To apply, please send a CV to hr.mt@teatrumanoel.mt by not later than Monday 23rd August 2021.
 
JobsPlus Permit No: 488/2021
...........................................................................................................................
 
Facilities Manager
 
Bħala it-teatru nazzjonali, it-Teatru Manoel għandu joffri divertiment, filwaqt li jinforma u jeduka, b’liema mod isaħħaħ il-ħajja kulturali tal-udjenza u joffri pjattaforma lil artisti biex jaċċellaw bit-talenti tagħhom. It-Teatru huwa kommoss li jippreżenta produzzjonijiet artistiċi ta’ kwalità, li joħloq udjenzi ġodda għal ġeneri ta’ mużika u drama, u jipprovdi pjattaforma prinċipali għal artisti lokali u internazzjonali.
 
It-Teatru Manoel qed ifittex li jimpjega Maniġer tal-Faċilitajiet.
 
Jirrapporta lill-Kap tal-Operat (COO), jew lill-Kap Eżekuttiv fl-assenza tas-COO, il-kandidat magħżul ikun responsabbli li:
 
 • Iwettaq xogħol ta’ maintenance u restawr fuq l-infrastruttura tat-Teatru biex jassigura l-preservazzjoni tat-Teatru bħala binja ta’ wirt storika
 • Jassigura li miżuri ta’ saħħa u s-sigurtà, kif ukoll miżuri ta’ prevenzjoni ta’ nar huma implimentati u infurzati skont il-liġi u r-regolazzjonijiet
 • Jara li t-tim tal-uffiċjali tas-sigurtà qed iwettqu xogħolhom biex iżżommu l-bini sigur kemm jista’ jkun
 • Joħloq skeda għal manutenzjoni preventiva, għall-għodda u l-makkinarju kollu tal-impjant.
 • Jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-utilitajiet (elettriku, ilma, ecc.).
 • Iżomm aġġornat mal-istandards relevanti li t-Teatru għandu jsegwi.
 • Jara li l-bini jinżamm nadif
 • Jsegwi l-proċess ta’ tendering f’dak li għandu x’jaqsam ma’ tenders relatati mal-bini.
 • Jimmanigja progetti li għandhom x’jaqsmu mal-bini (titjib, akkwisti, tisbieħ).
 • Jibni u jmantni relazzjonijiet ma’ entitajiet oħra tal-Gvern bħall-Awtorita tal-Ippjanar u Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali.
 • Jikkomunika mas-Senior Manager tal-Produzzjonijiet u Avvenimenti fuq skedar u bżonnijiet oħra (bookings ta’ avvenimenti/spazju) u jikkordina x-xogħol madwar dawn l-iskedi.
 • Jaħdem fuq affarijiet oħra relatati skont kif jigi mitlub mill-Kap Eżekuttiv.
 
Il-kandidat li jintgħażel għandu jkollu:

Kwalifiċi f’livell ta’ Masters rikonoxxut – MQF Level 7 (b’minimu ta’ 60 kredti ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, skont programmi li bdew f’Ottubru 2008), fl-Inġinerija Mekkanika u/jew Elettrika, Maniġment jew kwalifika professjonali komparabbli, flimkien ma’ sena esperjenza f’xogħol relatat.

jew

Kwalifiċi f’livell ta’ Baċellerat – MQF Level 6 (b’minimu ta’ 180 kredti ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, skont programmi li bdew f’Ottubru 2003) fl-Inġinerija Mekkanika u/jew Elettrika, Maniġment jew kwalifiċi rikonoxxuti u komparabbli, flimkien ma’ erba’ (4) snin esperjenza f’xogħol relatat.
 
Il-kandidat magħżul jintalab jaħdem sigħat flessibbli (fosthom filgħaxijiet, festi pubbliċi u fi tmiem il-ġimgħa)
 
Biex tapplika, ibgħat ittra u CV lil hr.mt@teatrumanoel.mt sa nhar it-Tnejn 23 ta’ Awwissu 2021.
 
Numru tal-Permess tal-JobsPlus: 488/2021

Upcoming Events

ZfinMalta: Weaving Chaos
03 December 2021 - 05 December 2021
ZfinMalta: Weaving Chaos
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
Tuesday, 07 December 2021
A Versatile Christmas...
You must be fully vaccinated to attend a performance at Teatru Manoe ...
1
2
3
4

Bookings

E: bookings dot mt at teatrumanoel dot mt
T: (+356) 21246389
Mon - Fri
10.00 - 19.00
Sat
10.00 - 13.00
Check relevant events for summer opening times

NEWSLETTER

Sign up to the Teatru Manoel news letter to be the first to know!